İngilo Aşiğebi

აშიღ აბბასა "ჩემ სოფელო" Aşiğ Abbasa "Çem sopelo" 


აშიღ ჯამალედდინა "ჴო ჴობი"  - Aşiğ Jamaleddina "X`ox`obi"


აშიღ ჯამალედდინა "ალიაბათელ ჰუსეინა "  - Aşiğ Jamaleddina "Aliabatel Huseina"